جایگاه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر


سياست اداره كشور بايد در جهت سود طبقات محروم و رفع محروميت از آنها باشد.
«رهبر معظم انقلاب»


در دنياي امروز، تأمين اجتماعي ، به عنوان يكي از مناسب ترين و مهم ترين ابزارها براي رسيدن به عدالت اجتماعي محسوب مي گردد.
 اين بدان معني است كه كليه افراد جامعه با هر موقعيت و شرايطي مي توانند از مزاياي آن بهره مند شوند و از حداقل سطح زندگي آبرومندانه در آن جامعه برخوردار گردند.بدون شك روستاييان و عشاير نيز كه قشر عظيمي از جمعيت جامعه را تشكيل مي دهند ، شايسته توجه و عنايت بيشتر و جدي تري مي باشند.
جايگاه بيمه روستاييان و عشاير
بيمه اجتماعي روستاييان، نوعي بيمه دولتي است كه از اعضای خانواده ها در هنگام بروز اتفاقات گوناگون مانند بيماري ، حوادث ، پيري ، فوت و بيكاري كه منجر به قطع يا كاهش معيشت آنها مي شود حمايت مي نمايد.
اما متأسفانه، پراكندگي روستاها و فاصله زياد با مراكز شهرستان ها ، عدم استقرار نیروهای بهداشت ، نامشخص بودن درآمد روستاييان و ... از عواملي هستند كه تاکنون در عدم ايجاد بيمه هاي اجتماعي روستاييان مؤثر بوده اند .
خوشبختانه در راستاي تحقق اهداف برنامه هاي جمهوري اسلامي ایران و ايجاد عدالت اجتماعي و نیز حمايت از همه افراد كشور در برابر رويدادهاي اجتماعي ، اقتصادي و طبيعي ، نظام جامع تأمين اجتماعي در سال 1383  به تصویب هیأت دولت رسید و عملاً صندوق فعاليت خود را از سال 1384 آغاز نمود.


شرايط عضويت در صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير:
1-    سكونت در روستاها و يا مناطق عشايري (با تأييد شوراي اسلامي روستا و يا سازمان امور عشايري)
2-    تابعيت جمهوري اسلامي ايران
3-    داشتن" حداقل 18 سال سن " و شرط" حداكثر 55 سال سن براي مردان و 50 سال سن براي زنان"
4-    عقد قرارداد و پرداخت 5 درصد سطح درآمد(به انتخاب  بيمه شده) به عنوان حق بيمه.
تذكر: حق بيمه در اين صندوق 15 درصد سطح درآمد بيمه شده مي باشد كه 5 درصد توسط بيمه شده پرداخته مي شود و 10 درصد آن را دولت تأمين مي كند.جدول مشخصات حق پرداخت بيمه
میزان دریافت  مستمری ماهیانه10% سهم سالیانه دولتسهم بيمه شده 5% سالانه
سهم بيمه شده 5% ماهانه   درآمد ماهیانهسطح
درآمد
600000108000054000045000
900000 
1  
666000 1200000600000      50000    100000    2
7330001320000660000        55000    110000    3
8000001440000    720000    60000    120000    4
8660001560000    780000    65000    130000    5
9330001680000    840000    70000    140000    6
10000001800000    900000    75000    150000    7   
(ارقام به ریال است)
    
           
                 
كارگزاران صندوق
                   معتمدين مردم
                                  امانتداران صندوق
آمار بیمه شدگان روستایی به تفکیک شهرستان  تا مورخ 1387/2/31
     تعداد بیمه شدگاننام شهرستان ردیف
   1266    بجستان
1
1560بردسکن2
287تایباد
3
219  تربت جام 
4
3107تربت حیدریه5
760چناران
623خواف 7
1357خلیل آباد
542درگز    9
324رشتخوار    10
11350  سبزوار
11
748سرخس12
160صالح آباد
13      
1207فریمان    14   
1884قوچان    15   
1203کاشمر    16   
224کلات    17   
2855گناباد    18   
1912مشهد    19   
882مه ولات20
9562نیشابور    21
42032جمع 


خدمات و مزاياي عضويت در صندوق
1-    مزاياي پيري (بازنشستگي )
هر زن و مرد روستايي كه حداقل 65 سال سن و 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد، مي تواند از مستمري پيري (بازنشستگي ) برخوردار گردد . در صورت فوت، طبق مقررات،  مستمري به افراد تحت تكفل او پرداخت مي شود.
2-    مستمري از كارافتادگي ناشي از كار
چنانچه بيمه شده روستايي ، در اثر حوادث ناشي از كار ، توانايي كاركردن خود را از دست بدهد و توسط كميسيون هاي پزشكي صندوق بیمه، از كار افتاده شناخته شود ، مشمول دریافت مستمري می گردد.
3-    مستمري از كار افتادگي ناشي از غیر كار
چنانچه روستايي پس از بيمه شدن ، در اثر حادثه ناشی از غیر كار ،  همانند بيماري و يا ساير حوادث ، توانايي كار كردن را از دست بدهد و با تأييد كميسيون هاي پزشكي صندوق بیمه ،  از كار افتاده كلي شناخته شود، به شرط دارا بودن يك سال سابقه پرداخت مستمر حق بيمه قبل از زمان وقوع حادثه و يا شروع بيماري ، مشمول مستمري از كارافتادگي ناشي از غیر كار می گردد..
4-   مستمري بازماندگان بيمه شده متوفي
چنانچه بيمه شده با داشتن يك سال سابقه پرداخت حق بيمه ، فوت نمايد، خانواده وي ( طبق مقررات صندوق) مشمول دريافت مستمري بازماندگان خواهند بود.

حركت به سمت گشودن گره هاي مردم و ايجاد يك زندگي سالم و مرفه ، وظيفه اسلامي همه است.
   «رهبر معظم انقلاب»       روستاييان و عشاير عزيز:
بياييد با مشاركت فعالانه خود ، يكي از اهداف بزرگ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران كه همانا تعميم عدالت اجتماعي مي باشد را تحقق بخشيم و هنگامي كه فقر ، بيماري ، از كارافتادگي و ساير بلايا به سراغمان آمد ، سرسبزي و آرامش را به زندگي و خانواده خود بازگردانيم .

گردش كار، نام نويسي در كارگزاري
شركت هاي تعاوني توليد روستايي


  
اميد ، سرسبزي ، سلامتي و آرامش خاطر با بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير

 
معرفي حوزه ترويج
رسانه های آموزشی
قهرمانان توليد
معرفی شبکه ترویج
شركتهاي فني مهندسي کشاورزی
باشگاه کشاورزان جوان
فرم هاي الكترونيك
تالار های گفتگو
لينك هاي مفيد
تازه هاي كشاورزي
آخرین توصیه ها
سربازان سازندگی
نداي تلاش سبز